همه گیاهان ترکیباتی شیمیایی تولید می‌کنند که به آن‌ها منافع تکاملی مانند دفاع در مقابل یاهخواران می‌دهد، مانند اسید سالیسیلیک، که یک هورمون در دفاع گیاهان به شمار می‌رود. این مواد فیتوشیمیایی پتانسیل استفاده به عنوان دارو را دارند، و دانش و آگاهی موجود از فعالیت‌های فارماکولوژیک این مواد در گیاهان دارویی، مبنای استفاده از آن‌ها در طب مدرن است، ا...

همه گیاهان ترکیباتی شیمیایی تولید می‌کنند که به آن‌ها منافع تکاملی مانند دفاع در مقابل یاهخواران می‌دهد، مانند اسید سالیسیلیک، که یک هورمون در دفاع گیاهان به شمار می‌رود. این مواد فیتوشیمیایی پتانسیل استفاده به عنوان دارو را دارند، و دانش و آگاهی موجود از فعالیت‌های فارماکولوژیک این مواد در گیاهان دارویی، مبنای استفاده از آن‌ها در طب مدرن است، اگر به صورت علمی اثبات شود. برای نمونه نرگس زرد دارای نه گروه از آلکالوئیدها از جمله گالانتامین است، که اثر آن برای درمان آلزایمر به اثبات رسیده است. آلکالوئیدها تلخ مزه و سمی هستند، و در بخش‌هایی از گیاه مانند ساقه که بیشتر در معرض خورد گیاهخوران قرار دارد متمرکز می‌شوند. این مواد ممکن است بتوانند گیاه را در مقابل انگل ها نیز حفظ کنند.
دسته‌های اصلی مواد فیتوشیمیایی فعال فارماکولوژیک گیاهان دارویی و برخی گیاهان حاوی آن‌ها در ادامه معرفی شده‌اند.بیشتر

بر اساس ترکیبات فعال بیولوژیک