بر اساس خانواده گیاهی

تعداد زیادی از خانواده های گیاهی دارای صفات مشخص و مشترک هستند که بدین وسیله می‌توان داروهای بدست آمده از آنها را گروهی بررسی کرد.

بر اساس خانواده گیاهی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.