مواد شیمیایی گیاهی موجود در گیاهان دارویی، اثر درمانی آن‌ها را بر حسب عملشان، در بدن انسان مشخص می‌کند؛ بنابراین گیاهان دارویی بر حسب شعاع کاربردشان در گروه‌های معینی طبقه‌بندی می‌شوند. واضح و مبرهن است که همیشه یک گیاه دارویی اثری مشخص ندارد و طیف اثرات آن ممکن است زیاد یا کم شود. به این معنی که یک گیاه ممکن است در درمان چندین بیماری مؤثر باشد ...

مواد شیمیایی گیاهی موجود در گیاهان دارویی، اثر درمانی آن‌ها را بر حسب عملشان، در بدن انسان مشخص می‌کند؛ بنابراین گیاهان دارویی بر حسب شعاع کاربردشان در گروه‌های معینی طبقه‌بندی می‌شوند. واضح و مبرهن است که همیشه یک گیاه دارویی اثری مشخص ندارد و طیف اثرات آن ممکن است زیاد یا کم شود. به این معنی که یک گیاه ممکن است در درمان چندین بیماری مؤثر باشد یا در اثر سوء مصرف برخی مشکلات و بیماری‌ها را تشدید کند؛ از طرف دیگر برای تقویت اثر درمانی آن‌ها اغلب مخلوطی از چند گیاه تهیه می‌شود تا تأثیرشان چند برابر شود

بیشتر

بر اساس خاصیت