ماده موثر گیاهان دارویی می‌تواند در بخش‌های مختلف آن قرار داشته باشد. لذا یک دسته بندی رایج در مورد گیاهان دارویی، طبقه بندی بر مبنای اندام مورد استفاده از گیاه یا شکل نهایی مصرف می‌تواند باشد. برای نمونه بخش دارویی شنبلیله، سیاه دانه، اسفرزه، بالنگو، زیره و خار مریم بذر آن است. یا ساقه بید، رزماری، دارچین و بلوط کاربرد دارویی دارد. در برخی از گ...

ماده موثر گیاهان دارویی می‌تواند در بخش‌های مختلف آن قرار داشته باشد. لذا یک دسته بندی رایج در مورد گیاهان دارویی، طبقه بندی بر مبنای اندام مورد استفاده از گیاه یا شکل نهایی مصرف می‌تواند باشد. برای نمونه بخش دارویی شنبلیله، سیاه دانه، اسفرزه، بالنگو، زیره و خار مریم بذر آن است. یا ساقه بید، رزماری، دارچین و بلوط کاربرد دارویی دارد. در برخی از گیاهان مانند بابونه، گل محمدی، گل گاوزبان، گل همیشه بهار، حتمی و زعفران نیز گل یا غنچه گیاه مورد مصرف دارد.

بیشتر

بر اساس شکل و حالت