گیاهان دارویی از دوران ماقبل تاریخ تاکنون در درمان‌های پزشکی کشف شده و مورد استفاده قرار می‌گرفتند. گیاهان صدها ترکیب شیمیایی را برای رسیدن به اهدافی مانند مقابله با حشرات، قارچ، بیماری‌ها و پستانداران گیاهخوار سنتز می‌کنند. تاکنون فعالیت‌های فتوشیمیایی و بیولوژیکی بیشماری از گیاهان شناخته شده است. اولین گزارشات تاریخی از استفاده از گیاهان تاریخ...

گیاهان دارویی از دوران ماقبل تاریخ تاکنون در درمان‌های پزشکی کشف شده و مورد استفاده قرار می‌گرفتند. گیاهان صدها ترکیب شیمیایی را برای رسیدن به اهدافی مانند مقابله با حشرات، قارچ، بیماری‌ها و پستانداران گیاهخوار سنتز می‌کنند. تاکنون فعالیت‌های فتوشیمیایی و بیولوژیکی بیشماری از گیاهان شناخته شده است. اولین گزارشات تاریخی از استفاده از گیاهان تاریخی مربوط به تمدن سومریان می‌باشد، که روی لوح‌های گلی آن دوره از صدها گیاه دارویی از جمله تریاک نام برده شده است. پاپیروس‌های ایبر از مصر باستان نیز بیش از 850 گیاه دارویی را تشریح کرده‌اند. در تمام این ادوار تاریخ، محققان دارویی با استفاده از اتنوبوتانی1 عناصر فارماکولوژیکال فعال طبیعت را یافته اند و با این روش صدها ترکیب مفید را کشف کردند. ترکیبات موجود در گیاهان تنوع بسیار زیادی دارند اما می‌توان آن‌ها در در چهار دسته بیوشیمیایی قرار داد: آلکالوئیدها2، گلیکوسیدها3، پلی فنول‌ها4 و ترپنس5
گیاهان دارویی در جوامع غیرصنعتی به صورت گسترده‌ای مورد مصرف قرار می‌گیرند، زیرا در این جوامع نسبت به داروهای مدرن بیشتر در دسترس قرار دارند و ارزان تر هستند. تغییرات اقلیمی و نابودی طبیعت از تهدیداتی هستند که ممکن است منجر به نابودی این گیاهان در آینده ای نزدیک شوند.


1-ethnobotany                    2-alkaloids                    3-polyphenols                    4-terpenes

بیشتر

گیاهان دارویی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف